Sprzedaż 8 szt. licencji oprogramowania Microsoft Office Standard 2013 OLP NL Gov

Strona archiwalna

 

Rzeszów 10 lipiec 2015 r.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

zamierza udzielić zamówienia publicznego na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) w związku z czym

zaprasza

do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia polegającego na:

- sprzedaży 8 szt. licencji oprogramowania Microsoft Office Standard 2013 OLP NL Gov

1. Ofertę należy złożyć :

            1) w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego,

            2) faksem na numer 17 86 04 501

            3) e-mailem na adres

 

2. Na kopercie /faksie/w e-mailu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis „Oferta cenowa na sprzedaży 8 szt. licencji oprogramowania Microsoft Office Standard 2013 OLP NL Gov”

 

3. Realizacja  zamówienia : termin dostawy w dniach  28 lipiec 2015 r.

     Zapłata za wykonanie zamówienia zostanie dokonana po stwierdzeniu zgodności Zamówienia z wymaganą specyfikacją w terminie do 14 dni.

     Nie zrealizowanie zamówienia w wymaganym terminie spowoduje odstąpienie od umowy przez Zamawiającego bez prawa roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

4.         Termin złożenia ofert : do dnia 17 lipiec 2015.r., do godz. 1200

5.         Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

            Pan Paweł Lewandowski, Bogdan Gierulski pok. tel. 17 860 45 35, 17 860 45 44

 

6. Informacje dotyczące zawierania umowy :

            Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zaprosi wykonawcę do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 

 

Bogdan Gierulski ; Paweł Lewandowski                     

                        (przygotował)                                                 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: