Konkurs Nr OSOiOs.1133/2/16 na stanowisko sekretarza sądowego (na zastępstwo)

Strona archiwalna

 

PREZES

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Rzeszowie

 

ogłasza konkurs

Nr OSOiOs.1133/2/16

na stanowisko sekretarza sądowego (na zastępstwo)

 

         Kandydat na stanowisko sekretarza sądowego powinien spełniać wymagania określone w art.2 pkt 1 – 6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1241 z późn.zm.) oraz posiadać wykształcenie średnie o profilu ogólnym i minimum 2 lata pracy w sądownictwie albo wykształcenie prawnicze, administracyjne co najmniej licencjat, bądź wyższe o tym profilu.

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość podstawowych uregulowań dotyczących procedury administracyjnej i postępowania przed sądami administracyjnymi,
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność biegłego posługiwania się sprzętem komputerowym,
 • komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.

 

Zakres wykonywanych zadań obejmuje:

 

 • sporządzanie wokand,
 • wysyłanie zawiadomień o terminie rozpraw,
 • sprawdzanie przed terminem rozprawy, z odpowiednim wyprzedzeniem, czy zostały doręczone zawiadomienia i wezwania, a w razie ich niedoręczenia przedstawienie akt Przewodniczącemu Wydziału,
 • włączanie do akt dowodów doręczenia zawiadomień i wezwań
 • protokołowanie na rozprawach
 • wysyłanie stronom orzeczeń Sądu wraz z uzasadnieniami,
 • zwracanie organowi akt administracyjnych,
 • wykonywanie postanowień i zarządzeń,
 • wprowadzanie do systemu informatycznego stosownych danych dotyczących wykonywanych czynności.

 

Zgłoszenie zawierające:

 1. list motywacyjny i życiorys (z podaniem nr. tel. w celu ułatwienia dalszego kontaktu);
 2. kopię dyplomu ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych (co najmniej I stopnia);
 3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 4. oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

 

należy złożyć do dnia 16 listopada 2016 r.

w Biurze Podawczym WSA w Rzeszowie bądź przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4A 35-016 Rzeszów (decyduje data stempla pocztowego) z podaniem sygnatury konkursu.

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe wykształcenie lub osiągnięcia.

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

 • etap pierwszy -sprawdzenie wymogów formalnych przez komisję;
 • etap drugi- praktyczny sprawdzian umiejętności;
 • etap trzeci- rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne  dopuszczonych do II etapu konkursu  zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu i tablicy ogłoszeń do dnia 21 listopada 2016 r. wraz z informacją dotyczącą dalszego postępowania konkursowego.

 

Osoby zgłaszające się na konkurs powinny posiadać dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 860 45 39

 

 

Rzeszów, dnia 3 listopada 2016 r.

                                                       

                                                                               Prezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

           w Rzeszowie

                                                                                 Jerzy Solarski

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: