Sprzedaż sprzętu komputerowego

Strona archiwalna

 

Rzeszów 2017.09.14

Zaproszenie do składania ofert

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

zamierza udzielić zamówienia publicznego do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.) art.4 pkt.8 tej ustawy, w związku z czym

zaprasza

do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia polegającego na: sprzedaży niżej wymienionego sprzętu komputerowego.

 

1.       Zamówienie obejmuje

          1. Sprzedaż 12 szt. komputerów Fujitsu Desktop Esprimo D556/2

Minimalna konfiguracja komputera Fujitsu Desktop Esprimo D556/2:

Procesor Intel Core i3-7100

Pamięć operacyjna nie mniej niż 4GB

Napęd DVD±RW

Dysk Twardy nie mniej niż HDD 500GB

Country kit (PL)

Klawiatura Fujitsu black US

Mysz Optyczna Fujitsu

System operacyjny - Windows 10 Professional PL

Gwarancja roczna

2. Sprzedaż 12 szt. drukarek OKI B412dn

3. Sprzedaż 17 szt. monitorów Dell U2412M

4. Komplet okablowania

Oferta musi zawierać ceny jednostkowe poszczególnych składników, tj. komputerów, drukarek i monitorów.

Decydować o wyborze będzie sumaryczna wartość oferty.

2.       Ofertę należy złożyć:

          1) w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego,

          2) faksem na numer 17 86 04 530

          3) e-mailem na adres

3.       Na kopercie/faksie/w e-mailu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta cenowa na sprzedaż sprzętu komputerowego”

4.       Termin złożenia ofert:

          Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 września 2017 r., do godz. 1200

5.       Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

          Pan Jan Możdżeń, Bogdan Gierulski pok. Nr 210 tel. 17 860 45 41, 17 860 45 44

6.       Termin ewentualnej realizacji zamówienia:

          Od dnia podpisania umowy/otrzymania zlecenia do dnia 25 październik 2017 r.

          Odbiór dostarczonego sprzętu nastąpi w dniu 25 października 2017 r.

          Po stwierdzeniu zgodności dostarczonego sprzętu z wymaganą specyfikacją Wykonawca przedłoży  fakturę.

          Płatność za wykonane zamówienie nastąpi w terminie 21 dni od daty przedłożenia faktury.

          Nie wykonanie zamówienia w terminie umownym, lub dostarczenie sprzętu niezgodnego z umową, spowoduje odstąpienie od umowy przez Zamawiającego bez prawa roszczeń finansowych ze strony  Wykonawcy.

7.       Informacje dotyczące zawierania umowy:

          Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zaprosi wykonawcę do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

PDFSkan zaproszenia komputery.pdf

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: