Sprzedaż 12 szt. licencji „Microsoft Office Standard 2016 MOLP GOV”

Strona archiwalna

 

Rzeszów 2017.09.14

Zaproszenie do składania ofert

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

zamierza udzielić zamówienia publicznego do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.) art.4 pkt.8 tej ustawy, w związku z czym

zaprasza

do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia polegającego na: sprzedaży 12 szt. licencji „Microsoft Office Standard 2016 MOLP GOV”

 

1.         Opis przedmiotu zamówienia:

            Zamówienie obejmuje sprzedaż 12 szt. licencji Microsoft Office Standard 2016 MOLP GOV

2.         Ofertę należy złożyć:

            1) w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego,

            2) faksem na numer 17 86 04 530

            3) e-mailem na adres

3.         Na kopercie/faksie/w e-mailu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Oferta cenowa na „Sprzedaż 12 szt. licencji oprogramowania”

4.         Termin złożenia ofert:

            Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 września 2017 r., do godz. 1200

5.         Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

            Pan Jan Możdżeń, Bogdan Gierulski pok. Nr 210 tel. 17 860 45 41, 17 860 45 44

6.         Termin ewentualnej realizacji zamówienia:

            Od dnia podpisania umowy/otrzymania zlecenia do dnia 25 październik 2017 r.

            Odbiór licencji nastąpi w dniu 25 października 2017 r.

            Po stwierdzeniu zgodności dostarczonych licencji z wymaganiami zapytania        Wykonawca przedłoży fakturę.

            Płatność za wykonane zamówienie nastąpi w terminie 21 dni od daty przedłożenia faktury.

            Nie wykonanie zamówienia w terminie umownym, lub dostarczenie innych licencji jak wymagane (niezgodnych z umową), spowoduje odstąpienie od umowy przez Zamawiającego bez prawa roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

7.         Informacje dotyczące zawierania umowy:

            Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zaprosi wykonawcę do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego

PDFSkan zapytania office.pdf
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: