Sprzedaż licencji oprogramowania F-Secure Client Security

Strona archiwalna

 

Rzeszów 2017.09.14

Zaproszenie do składania ofert

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

zamierza udzielić zamówienia publicznego do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.) art.4 pkt.8 tej ustawy, w związku z czym

zaprasza

do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia polegającego na: sprzedaży licencji aktualizacyjnej programu antywirusowego F-Secure Client Security na 85 użytkowników oraz licencji rozszerzającej programu antywirusowego F-Secure Client Security o 12 użytkowników.

 

1. Ofertę należy złożyć :

            1) w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego,

            2) faksem na numer 17 86 04 530

            3) e-mailem na adres

 

2. Na kopercie/faksie/w e-mailu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis „Oferta cenowa na sprzedaży licencji programu antywirusowego F-Secure Client Security.”

 

3. Minimalna konfiguracja oprogramowania antywirusowego :

F-Secure Client Security Renewal for 1 year Governmental 25-99 computers, International – odnowienie dla 85 użytkowników oraz licencji rozszerzającej programu antywirusowego F-Secure Client Security o 12 użytkowników.

Płatność za wykonane zamówienie nastąpi w terminie 21 dni od daty przedłożenia faktury.

Nie wykonanie zamówienia w terminie umownym spowoduje odstąpienie od umowy przez Zamawiającego bez prawa roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy

4.  Termin ewentualnej realizacji zamówienia: 4 październik 2017 r.

5.  Termin złożenia ofert : do dnia 20 wrzesień 2017 r. do godz. 1000

6.  Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

     Pan Paweł Lewandowski, Bogdan Gierulski  tel. 17 860 45 35, 17 860 45 44

7. Informacje dotyczące zawierania umowy :

     Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy zamówienie/zlecenie/umowę w sprawie zamówienia publicznego.

PDFSkan zaproszenia F-Secure.pdf
 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: