Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie przy ul. Kraszewskiego 4 i 4A wraz z terenem zewnętrznym obejmującym plac wewnętrzny oraz chodniki i wejście do Sądu od strony ul. Kraszewskiego.

Strona archiwalna

 

Rzeszów 6 grudnia 2017 r.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

zamierza udzielić zamówienia publicznego na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.) w związku z czym

 

zaprasza

do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia polegającego na:

Usłudze sprzątania pomieszczeń biurowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie przy ul. Kraszewskiego 4 i 4A wraz z terenem zewnętrznym obejmującym plac wewnętrzny oraz chodniki i wejście do Sądu od strony ul. Kraszewskiego.

1. Ofertę należy złożyć :

1) W jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego,

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis „Oferta na - Usługę sprzątania pomieszczeń biurowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie przy ul. Kraszewskiego 4 i 4A wraz z terenem zewnętrznym obejmującym plac wewnętrzny oraz chodniki i wejście do Sądu od strony ul. Kraszewskiego”.

2) W ofercie należy podać cenę brutto za jeden miesiąc wykonania usługi.

3) Zakres rzeczowy dla usługi sprzątania, oraz wykaz żądanych dokumentów zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia,.

    Brak w ofercie wymaganych przez Zamawiającego dokumentów skutkował będzie nie rozpatrywaniem oferty.

4) Wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym wykonawcą – załącznik nr 2 do ogłoszenia.

2. Realizacja zamówienia: Zamówienie realizowane będzie od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

3. Termin złożenia ofert : Pisemne oferty wraz z kompletem załączników należy złożyć do dnia 13.12.2017 r. do godz. 1000 w Biurze Podawczym pok. nr 001. Oferty nadane za pośrednictwem operatora pocztowego będą rozpatrywane, jeżeli dotrą do Zamawiającego do dnia 13.12.2017 r. do godz. 1000. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą otwierane i rozpatrywane.

4. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w godz. od 9 do 14

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Bogdan Gierulski , Jan Możdżeń tel. 17 860 45 44, 17 860 45 41

5. Informacje dotyczące zawierania umowy :

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zaprosi wykonawcę do podpisania umowy.

PDFSprzątanie - Zaproszenie.pdf
PDFSprzątanie - Zakres robót.pdf
PDFSprzatanie - Wzór umowy.pdf
 

PDFOdpowiedź dot. sprzątania.pdf
 

PDFInformacja o wyborze oferty.pdf
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: