Konkurs Nr OSOiOs.1133/1/18 na stanowisko – młodszy księgowy (z zakresem obowiązków kasjera) wymiar czasu pracy – ¾ etatu

Strona archiwalna

 

PREZES

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

ul. Kraszewskiego 4A

ogłasza konkurs Nr OSOiOs.1133/1/18

na stanowisko – młodszy księgowy (z zakresem obowiązków kasjera)

wymiar czasu pracy – ¾ etatu

 

 

         Kandydat na stanowisko młodszego księgowego powinien spełniać wymagania określone w art.2 pkt 1 – 6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. 2017r. poz.246 ze zm).

 

Wymagania  konieczne:

 • wykształcenie średnie ekonomiczne orazmin. 5 lat doświadczenia w księgowości, bądź wyższe ekonomiczne oraz min. 3 lata doświadczenia w księgowości
 • bardzo dobra znajomość techniki pracy biurowej oraz obsługi programów MS EXCEL, WORD, a także biegła obsługa programu finansowo-księgowego
 • odpowiedzialność, terminowość, dobra organizacja pracy, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagania dodatkowe:

 • podstawowa znajomość zagadnień płacowych
 • zakończony staż urzędniczy

 

         Do zadań młodszego księgowego, poza odbyciem szkolenia teoretycznego  i praktycznego oraz uzyskaniem oceny komisyjnej  należy w szczególności :

 • wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem kasy, zgodnie z Instrukcją kasową i Instrukcją obiegu dokumentów księgowych,
 • sporządzanie raportów kasowych,
 • dokumentowanie operacji kasowych,
 • prowadzenie kartotek analitycznych w zakresie dochodów budżetowych
 • dokonywanie elektronicznych poleceń zapłaty za towary i usługi.

 

Zgłoszenie zawierające:

 1. CV oraz wniosek o zatrudnienie na stanowisku młodszego księgowego (dla osób posiadających staż urzędniczy) bądź referenta-stażysty dla nieposiadających stażu urzędniczego (docelowo młodszego księgowego);
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 3. dodatkowe dokumenty potwierdzające umiejętności i kwalifikacje z zakresu księgowości;
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 5. oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

 

należy złożyć do dnia 5 kwietnia 2018 r. w Biurze Podawczym WSA w Rzeszowie bądź przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4A 35-016 Rzeszów (decyduje data stempla pocztowego) z podaniem sygnatury konkursu.

 

     Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie  spowodują niedopuszczenie do dalszych etapów konkursu.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

 • etap pierwszy -sprawdzenie wymogów formalnych przez komisję;
 • etap drugi- praktyczny sprawdzian umiejętności;
 • etap trzeci- rozmowa kwalifikacyjna.

 

     Lista kandydatów spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do II etapu konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności i rozmowa kwalifikacyjna) zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz  Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 11 kwietnia 2012 r.  wraz z informacją dotycząca dalszego postępowania  konkursowego.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 860 45 39.

 

 

 

 

Rzeszów, dnia 14 marca  2018 r.

                                                 

Prezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Rzeszowie

       Jerzy Solarski

 

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: